The Tamarind Prints

Shin Hanga I, 20 x 20

Shin Hanga II, 20 x 20

Shin Hanga III, 20 x 20

Shin Hanga IV, 20 x 20

Shin Hanga V, 20 x 20

Shin Hanga VI, 20 x 20